IBAN Validator

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb

Address: Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
Web page: http://www.hbor.hr
Telephone: +385 1 45 91 666
Fax: +385 1 45 91 721
Swift: HKBOHR2X